Friday, November 2, 2007

TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN

PENGENALAN

Seseorang guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, menguasai kemahiran mengajar, mempunyai kefahaman terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan serta mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Kualiti-kualiti tersebut merupakan ciri-ciri profesionalisme keguruan. Di dalam konteks perkembangan profesionalisme keguruan, usaha meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat digalakkan. Guru harus sentiasa berusaha membawa perubahan dan penyesuaian teknik pengajaran dan pembelajaran demi meningkatkan prestasi di samping memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi dalam profesion mereka. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian terhadap kesan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah, menggunakan teknik refleksi dan menguasai kemahiran penilaian kendiri untuk meningkatkan kemahiran kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di dalam topik ini, anda akan didedahkan kepentingan dan proses menjalankan penyelidikan tindakan.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menyatakan fungsi dan kepentingan penyelidikan tindakan;
2. merancang dan melaksanakan penyelidikan tindakan;
3. menganalisis data dan membuat pelaporan dapatan penyelidikan; dan
4. membuat penilaian penyelidikan tindakan yang dijalankan dan mampu membuat penambahbaikan.

1 comment:

aziziah said...

TQ En Azizi