Friday, November 2, 2007

TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU

PENGENALAN

Adakah pekerjaan perguruan layak digolongkan dalam status profesional? Apakah sifat dan kualiti yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang bergelar guru? Apakah kriteria yang perlu ada untuk melahirkan guru berkesan? Persoalan-persoalan inilah yang akan dibincangkan untuk melihat ciri-ciri guru, sikap dan sahsiah yang sepatutnya dimiliki seorang guru dan sejauh mana komitmen dan dedikasi yang diperlukan oleh seorang yang bergelar guru. Selanjutnya, bagi melahirkan guru berkesan, guru perlu menguasai ilmu, mempunyai pengetahuan dan keupayaan dalam aspek pengurusan kemahiran pengajaran dan pembelajaran di samping mempunyai kreativiti.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menyatakan ciri-ciri guru yang cemerlang;
2. menerangkan sikap dan sahsiah seorang guru yang profesional;
3. merumuskan kriteria guru berkesan; dan
4. menghubungkait elemen pengusaaan ilmu, kemahiran dan kreativiti dengan status guru berkesan

No comments: