Friday, May 24, 2013

TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR

PENGENALAN


Tajuk ini memfokuskan kepada penyediaan bahan bantuan mengajar dan seterusnya penggunaannya di dalam bilik darjah. Seseorang guru boleh menyediakan bahan tersebut dengan menggunakan peralatan yang terdapat di sekolah atau di persekitarannya atau melalui sumber internet. Bahan tersebut perlu menarik dan memudahkan guru untuk mengajar. Penggunaannya pula boleh dikongsi bersama-sama guru lain. Bahan ini akan menjadi sebahagian daripada bahan sumber di sekolah tersebut dan disimpan di pusat sumber.


OBJEKTIF


Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:


1. menjelaskan bahan sumber mengajar yang terdapat di persekitaran;

2. memperoleh bahan sumber melalui berbagai cara yang mudah dan berkesan;

3. menyediakan bahan bantuan mengajar dengan menggunakan pelbagai teknik; dan

4. menggunakan bahan tersebut untuk mengajar di dalam bilik darjah.


GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK


Topik ini menjelaskan tentang bahan bantuan mengajar. Bahan bantuan mengajar merupakan satu sumber yang amat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ada banyak cara menghasilkan bahan bantuan mengajar yang baik dan menarik dan sesuai digunakan di dalam bilik darjah. Guru perlu kreatif menghasilkan bahan tersebut dengan berbagai cara yang dinyatakan di dalam topik ini. Topik ini juga menjelaskan tentang penggunaan bahan tersebut supaya guru-guru dapat mencuba untuk menghasilkan bahan tersebut.

Friday, November 2, 2007

Topik 10 Tutorial
TOPIK 10 REFLEKSI

PENGENALAN

Topik ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membuat refleksi. Kemahiran membuat refleksi yang didedahkan bertujuan agar anda dapat menjadikannya sebagai suatu amalan dalam proses pengajaran pembelajaran, seterusnya dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Melalui amalan refleksi juga anda dapat menilai aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan anda sewaktu proses pengajaran pembelajaran berjalan. Adalah diharapkan anda mendapat kefahaman yang jelas dan dapat menggunakan refleksi sebagai satu kaedah untuk anda menilai keberkesanan teori dan amali sewaktu anda melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menyatakan maksud refleksi;
2. menjelaskan kepentingan membuat refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran;
3. berupaya membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran; dan
4. menjadikan refleksi sebagai budaya kerja profesion keguruan.

Topik 9 Tutorial
TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN

PENGENALAN

Seseorang guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, menguasai kemahiran mengajar, mempunyai kefahaman terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan serta mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Kualiti-kualiti tersebut merupakan ciri-ciri profesionalisme keguruan. Di dalam konteks perkembangan profesionalisme keguruan, usaha meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat digalakkan. Guru harus sentiasa berusaha membawa perubahan dan penyesuaian teknik pengajaran dan pembelajaran demi meningkatkan prestasi di samping memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi dalam profesion mereka. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian terhadap kesan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah, menggunakan teknik refleksi dan menguasai kemahiran penilaian kendiri untuk meningkatkan kemahiran kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di dalam topik ini, anda akan didedahkan kepentingan dan proses menjalankan penyelidikan tindakan.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menyatakan fungsi dan kepentingan penyelidikan tindakan;
2. merancang dan melaksanakan penyelidikan tindakan;
3. menganalisis data dan membuat pelaporan dapatan penyelidikan; dan
4. membuat penilaian penyelidikan tindakan yang dijalankan dan mampu membuat penambahbaikan.

Topik 8 Tutorial
TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU

PENGENALAN

Adakah pekerjaan perguruan layak digolongkan dalam status profesional? Apakah sifat dan kualiti yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang bergelar guru? Apakah kriteria yang perlu ada untuk melahirkan guru berkesan? Persoalan-persoalan inilah yang akan dibincangkan untuk melihat ciri-ciri guru, sikap dan sahsiah yang sepatutnya dimiliki seorang guru dan sejauh mana komitmen dan dedikasi yang diperlukan oleh seorang yang bergelar guru. Selanjutnya, bagi melahirkan guru berkesan, guru perlu menguasai ilmu, mempunyai pengetahuan dan keupayaan dalam aspek pengurusan kemahiran pengajaran dan pembelajaran di samping mempunyai kreativiti.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menyatakan ciri-ciri guru yang cemerlang;
2. menerangkan sikap dan sahsiah seorang guru yang profesional;
3. merumuskan kriteria guru berkesan; dan
4. menghubungkait elemen pengusaaan ilmu, kemahiran dan kreativiti dengan status guru berkesan