Friday, November 2, 2007

TOPIK 10 REFLEKSI

PENGENALAN

Topik ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membuat refleksi. Kemahiran membuat refleksi yang didedahkan bertujuan agar anda dapat menjadikannya sebagai suatu amalan dalam proses pengajaran pembelajaran, seterusnya dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Melalui amalan refleksi juga anda dapat menilai aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan anda sewaktu proses pengajaran pembelajaran berjalan. Adalah diharapkan anda mendapat kefahaman yang jelas dan dapat menggunakan refleksi sebagai satu kaedah untuk anda menilai keberkesanan teori dan amali sewaktu anda melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menyatakan maksud refleksi;
2. menjelaskan kepentingan membuat refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran;
3. berupaya membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran; dan
4. menjadikan refleksi sebagai budaya kerja profesion keguruan.

No comments: