Friday, November 2, 2007

TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRANPENGENALAN

Tajuk ini akan memberi kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan penilaian dan pentaksiran. Di dalam topik ini akan dapat menjelaskan jenis-jenis penilaian dan pentaksiran, alat-alat penilaian dan pentaksiran. Aktiviti penilaian yang dijalankan boleh mengukur sejauh mana hasil pembelajaran dapat dicapai dan dengan itu sebarang tindakanan penambahbaikan yang perlu bolehlah dirancang dan diatur seterusnya.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menjelaskan maksud dan jenis-jenis penilaian;
2. menjelaskan alat-alat penilaian dan pentaksirannya;
3. menghasilkan pelbagai bentuk alat penilaian dan pentaksirannya; dan
4. membina jadual mengikut pelbagai skala.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK

Topik ini merangkumi tentang penyertian penilaian supaya dapat memberi gambaran keseluruhan tentang penilaian dan pentafsiran. Ia juga memuatkan tentang jenis-jenis penilaian dan alat-alat penilaian. Topik ini akan dapat membantu guru menjalankan beberapa kaedah penilaian di sekolah dan ini dapat memudahkan guru melaksanakan penilaian dengan lebih berkesan.

2 comments:

malikanis said...

Terima kasih kerana memberi nota ini bakal membantu memantapkan lagi ilmu saya

olive said...

nota-nota ini amat membantu.terima kasih.