Thursday, November 1, 2007

TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN

Topik ini menghuraikan tentang teori kecerdasan pelbagai, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan penyelesaian masalah melalui inkuiri penemuan untuk diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial. Teori kecerdasan pelbagai menghuraikan manusia mempunyai cara tertentu untuk menerima dan memahami sesuatu ilmu. Pendekatan konstruktivisme pula memandu pelajar untuk mencari penyelesaian masalah sama ada secara konteks atau pengalaman sebenar yang merangsang mereka untuk memperoleh penemuan berasaskan bukti.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menjelaskan teori kecerdasan pelbagai;
2. menghuraikan gaya pembelajaran murid dan cara untuk mengpalikasikanya dalam pengajaran;
3. menghuraikan teori konstruktivisme dan kontekstual dan aplikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran; dan
4. menghuraikan pendekatan penyelesaian masalah dan inkuri penemuan dan kesesuaiannya dalam pengajaran pembelajaran.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK

Dalam pengajaran, perancangan instruksional harus mengambil kira aspek kognisi dan kaitannya dengan strategi praktikal dalam pembelajaran. Ini memberi asas kepada penyusunan strategi pengajaran yang boleh melibatkan murid mengembangkan kemahiran berfikir supaya pembelajaran bermakna kepada mereka. Dengan itu kefahaman tentang teori kecerdasan pelbagai akan membantu seorang guru menguasai kemahiran mengajar dengan lebih baik. Ini adalah kerana teori ini mengandaikan setiap individu mempunyai gaya dan cara pembelajaran yang berbeza dan dalam kadar yang pelbagai pula. Pemahaman dalam pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran secara konteksual juga akan membantu guru menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan latar belakang murid yang lebih spesifik. Kefahaman aspek teori dan pendekatan ini akan membantu guru untuk melaksanakan pengajaran bidang kajian sosial dengan lebih berkesan kerana bidang kajian sosial amatlah berkait rapat dengan kehidupan seharian, budaya dan masyarakat termasuk pelajar. Aspek ini boleh digunakan oleh guru sebagai asas rangsangan pembelajaran.

Topik ini telah menghuraikan tentang dimensi pembelajaran, konsep Teori Kecerdasan Pelbagai, pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual serta penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan. Kesemua ini boleh diringkaskan sebagai:

• Teori Kecerdasan Pelbagai mengaitkan bahawa seseorang itu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang boleh mempengaruhi cara ia bertindak dan berinteraksi
• Pendekatan Konstruktivisme memberi penjelasan murid membina sendiri pengetahuan secara aktif dengan berpandukan pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Dalam proses tersebut, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diperolehi dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.
• Penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan memberi peluang kepada murid memperolehi pengalaman melalui daya usaha mereka sendiri dan guru hanya sebagai pembimbing dalam pembelajaran.

No comments: