Friday, November 2, 2007

TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN

Dalam tajuk ini anda akan melihat perancangan yang membantu anda melaksanakan pengajaran dan pembelajaran subjek Kajian Sosial dengan lebih tersusun dan berkesan. Pendekatan-pendekatan dan beberapa teknik juga diberi dalam topik ini supaya pengetahuan anda lebih mantap dan kemahiran anda lebih baik untuk diaplikasikan dalam pengajaran anda

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menjelaskan kepentingan perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial;
2. menghuraikan proses-proses dalam pengajaran;
3. menyediakan persediaan mengajar mengikut keperluan pembestarian; dan
4. menyusun langkah-langkah dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berteraskan aktivti.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK

Dalam pendidikan, pengajaran amat perlu dilaksanakan dengan baik dan berkesan supaya pembelajaran berlangsung dengan jayanya. Kejayaan dimaksudkan di sini adalah segala aspek pengajaran dan pembelajaran mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tahap keberkesanan ini, penting sekali seorang guru yang terlibat dalam pengajaran membuat perancangan rapi dan tersusun. Oleh itu topik ini memandu guru untuk membuat rancangan tahunan, semester dan mingguan. Untuk pengajaran harian pula pendedahan diberi dengan lebih terperinci berdasarkan format Rancangan Pengajaran Harian yang berunsurkan pembelajaran bestari. Aktiviti yang berlandaskan pembelajaran koperatif juga didedahkan untuk memberi panduan kepada guru merancang aktiviti pembelajaran yang seronok (fun in learning). Dengan itu akan dapatlah menarik tumpuan murid dalam pembelajaran secara optimum.

No comments: